Mass Readings for July 5, 2019

Genesis 23:1-4, 19; 24:1-8, 62-67 // Psalms 106:1-5 // Matthew 9:9-13

Mass Readings for August 6, 2019

Daniel 7:9-10, 13-14 // Psalms 97:1-2, 5-6, 9 // 2 Peter 1:16-19 // Luke 9:28-36

Mass Readings for September 7, 2019

Colossians 1:21-23 // Psalms 54:3-4, 6, 8 // Luke 6:1-5

Mass Readings For October 1, 2018

Job 1:6-22 // Psalms 17:1-3, 6-7 // Luke 9:46-50

Mass Readings For November 2, 2018

Wisdom 3:1-9 // Psalms 27:1, 4, 7-9, 13-14 // Romans 5:5-11 // John 11:17-27

Mass Readings for December 4, 2018

Isaiah 11:1-10 // Psalms 72:1-2, 7-8, 12-13, 17 // Luke 10:21-24

Mass Readings for January 5, 2019

1 John 3:11-21 // Psalms 100:1-5 // John 1:43-51

Mass Readings for February 6, 2019

Hebrews 12:4-7, 11-15 // Psalms 103:1-2, 13-14, 17-18 // Mark 6:1-6

Mass Readings for March 10, 2019

Deuteronomy 26:4-10 // Psalms 91:1-2, 10-15 // Romans 10:8-13 // Luke 4:1-13

Mass Readings for April 11, 2019

Genesis 17:3-9 // Psalms 105:4-9 // John 8:51-59